Monday, July 19, 2021

कोण अनाम महाकवी

 कोण अनाम महाकवी

ईश्वराचे हे चिरंतन गीत
माझ्याअंत:करणात
चैतन्याचे अंकुर फुलवत
गातोय?
मी मोहोरलोय
नम्रातीनम्र झालोय
या अनंत विश्वात भरून राहिलेल्या
ईश्वरी आविष्कारासमोर...
पाउस कोसळतोय
जसा परमपित्याचा आशीर्वाद!
Shailesh Wadekar, Dinesh Sharma and 27 others
2 comments
Like
Comment
Share

No comments:

Post a Comment

कोण अनाम महाकवी

  कोण अनाम महाकवी ईश्वराचे हे चिरंतन गीत माझ्याअंत:करणात चैतन्याचे अंकुर फुलवत गातोय? मी मोहोरलोय नम्रातीनम्र झालोय या अनंत विश्वात भरून रा...