Thursday, January 2, 2014

चिरंतन निर्झरिणी....!

तू नेहमीच छमछमतेस... 
तू नेहमीच रिमझिमतेस
तू नेहमीच झिमझिमतेस
खळखळाळतेस जशी
चिरंतन निर्झरिणी
ईश्वराच्या खांद्यांवर
सुरक्षित
निरागस खोडकर
हरिणी जशी...

गडे...
तुझ्या निरागसतेचे
प्रतिबिंब
मी नेहमीच पाहत असतो
माझ्या 
इवल्या हृदयाच्या 
तळ्यात...

स्वप्न जसे.....!

1 comment: