Friday, September 16, 2011

तरी जगण्याचा अट्टाहास!!

रक्तात अडखळले रक्त
श्वासात अडकला श्वास
भासात जगते विश्व
तरी जगण्याचा अट्टाहास!

ती प्रशांत पोकळी ऐसी
रुद्ध रुदनाने भरलेली
हास्यात क्षण तो जागे
मसनात जळत्या वेळी!

कोप-यात हासतो सुर्य
कोनाड्यातील पणतीही
मेला जोही होता तो पण
कधी नव्हताच धरतीवरती!

जो जन्माला आला नाही
मरणार कसा तो सांगा?
जाळले कोणा मग तुम्ही,
ते प्रेत कोणते सांगा...

म्रुत्युत अडखळले जीवन
जीवनात अडखळे म्रुत्यु
हा झगडा अविरत ऐसा
कि जीवन म्हणजे म्रुत्यु...!

1 comment: