Wednesday, July 10, 2013

तू असशील... नसशील...

तू असशील नसशील
हे तुला माहित नाही
मी असेल नसेल
हे मलाही माहित नाही
मी परमेश्वर मानतो
का? 
हे मला माहित नाही
तू परमेश्वर मानत नाहीस
का?
हे तुलाही माहित नाही
पण आधी तू कि मी
आधी जाणारा असतो
कि आधी येणारा
हे तुलाही माहित नाही
नि मलाही माहित नाही...

जायचे तर कोठुन आणि कोठे
यायचे तर कोठुन आणि कोठे
हे काहीच जर नाही माहित
तर जाण्या-येण्याला तरी अर्थ 
राहतो कोठे?

खरेच आपण आहोत का?
नसू तर नसण्यात 
दु:ख शोधतो तरी का?
आणि असणारच असू 
असे नाही तर तसे
तर असण्यातील 
असणेपण चिरंतन नव्हे का?

असणे आणि नसणे
निव्वळ एक खेळ
असण्यातील
नसण्याचा...!

No comments:

Post a Comment