Friday, May 16, 2014

हे पण... ते पण....

हे पण ते पण
माझे मी पण
तुझे तु पण
नकोच असले
वेडे पागलपण
तुझ्यात मीही
माझ्यात तुही
कसली दुही?

हे विश्वची सारे
विराट असले
तरीही असते
बनुनी कण कण
नि जगते स्वपण
मग कोठून येते
हे दुजेपण?

1 comment: